ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 15:51   Ɣran-t : 20 n tikkal
ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵛⵀⴻⵎⵙ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵀⴰⴼⵉⵣ, ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵛⵛⵉⵄⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

« ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵛⵀⴻⵎⵙ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵀⴰⴼⵉⴷ, ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵛⵛⵉⵄⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ-ⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵄⵔⴻⴹ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

« ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵓⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴼ-ⴰ ⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵢⴻⵜⵜⴼⴻⴵⴵⵉⴵⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 15:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 20 n tikkal   Bḍu