ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵎⴰⵜⵀⵉⴻⵓ ⵀⵉⵍⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 11:28   Ɣran-t : 34 n tikkal
ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵎⴰⵜⵀⵉⴻⵓ ⵀⵉⵍⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵎⴰⵜⵀⴻⵉⵓ ⵀⵉⵍⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵎⴰⵜⵀⵉⴻⵓ ⵀⵉⵍⵍ ⴷ « ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵣⵉⴽ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⴳⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⵓ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ. ⵢⴻⵔⵔⵓⵎⵙⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵧⵧⴽ.

ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ-ⴰ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵡⴹⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.

ⵎⴰⵜⵀⵉⴻⵓ ⵀⵉⵍⵍ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜ ⵜⵎⴰⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ.

« ⵓⵎⵎⴰⵔⴻⵖ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵙⵉⵖ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵔⴳⵉⵜ-ⵉⵏⵓ, » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉ ⵎⴰⵜⵀⵉⴻⵓ ⵀⵉⵍⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 11:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 34 n tikkal   Bḍu