ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 26 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:00   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵣⵕⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

 

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⵉⵙ 9 ⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ-ⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰⵡ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ.

 

ⵀⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⴱⴰⵙⵎⴰ ⴰⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴰⴳⴳⵓⵏ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⵓⴱⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⵓⴱⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 27 ⵎⴰⵢⵓ 2022 14:44
ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 26 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:00     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu