ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:59   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵖⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵇɛⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵥⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ, ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⵉⵎⴻⵕ ⵙ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹⵜ (3) ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵏ 150.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ. ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⵙⴻⵏ ⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙⴻⵜ (5) ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ 300.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵇɛⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵇɛⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⴷⵊⴻⵏⴷⵊⴻⵏ (ⴷⴻⴳ ⴷⵊⵉⴷⵊⴻⵍ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⴳⵏⴰⵏ. Iⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⴷⵊⴻⵏⴷⵊⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴻⵍ ⵄⴳⵔⴰⴽⴰⵍ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⴳⴰⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ Iⴱⵔⵓⵣⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ, ⴰⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⴰⵉⵏ ⵍⴱⵉⴹⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⵇⵉ), ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ 52 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⴰⵍⵉⵙⴻⵏ, ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:59     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu