ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ: ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:35   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ: ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰɛⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵓⵍⴷ ⴰⵓⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴰɛⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰɛⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴽⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

 

ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⴻⵍⴰⴱⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 26 ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵓⵍⴷ ⴰⵓⵎⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ ⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵓⵎⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵙⴻⵎⵜⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵉ.

 

ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵣⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ.

 

ⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵟ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ «ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰɛⵕⴰⴱ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴰⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰɛⵕⴰⴱ».

 

ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1970 ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰɛⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵜⵓⵏⴻⵙ. ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⵓⵙ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰɛⵕⴰⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:08
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰɛⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ: ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:35     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu