ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⵖⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:58   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⵖⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⴳⵍⵉⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵒⴻⵒ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⵓⵏ ⵊⴻⴰⵏ ⵊⴻⴰⵏ ⵉⵜⵓⴰ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵙ ⵓⵃⴹⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴽⵀⴻⵍⵍⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⵀⴰⵎⴻⴷ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 25 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:09
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⵖⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:58     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu