ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴻⴽⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ « ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ » ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:50   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴻⴽⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ « ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ » ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ– ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ, ⵉ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⵓⵡⵜⵉⵍ ⵓⵔⵓⵡⵜⵉⵍ »ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷ ⵓⵔⵓⵡⵜⵉⵍ» ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵣⴻⴷⴷⵉ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ.

 

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉ ⵡⵉⵙ 33 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵎⵏⵉⵜ ⵜⴰɛⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵓⵇⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ: ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ », ⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ: ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ», ⴰⵢ ⴷ ⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ: ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ », ⴰⵢ ⴷ ⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ», ⴰⵢ ⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ, ⵙⴰⴰⴷ ⴰⵔⵓⵙ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ «ⵉ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ» ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴷ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵀⴰⵍ «ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷ ⵓⵔⵓⵡⵜⵉⵍ» ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔ ⴰⴷ-ⵉⵣⴻⴷⴷⵉ «ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ-ⵏⵏⴻⵙ», ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

 

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⴰⵎⵉⵔⴻⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ, ⴷ ⴰⵎⵉⵔⴻⵡ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⵓⵢⵏⴻⵜ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵜɛⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵃⴰⵇ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜɛⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ ⴷ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙɛⵉⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵎⴻⵣⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ-ⴰ ⴷ « ⵉⵔⴽⴰⴹⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ».

 

ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⵜɛⴻⴷⴷⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⴽⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵇⵚⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵇⵚⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ ⴷ ⴷ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴰⵇⵚⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ ⴷ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ «ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵛⴻⵡⵡⵍⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵎⴻⵏⴷⴳⴻⵏ ⴰⵔⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ».

 

ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ «ⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⵉⴷⵓⵔⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⴰⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ».

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 23 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:39
ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴻⴽⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ « ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ » ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu