Print this page

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:37   Ɣran-t : 4 n tikkal
  • Bḍu
ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ.

 

« ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ-ⵉⵙ 91 ⴰⴳⴰⵔⵙⴻⴷⴷⴰⵕ 7, 92 ⴰⴽⴽⴻⴷ 165, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ :

 

- ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵣⵉⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ.

 

- ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵏⵖⴰⵙⵜ.

 

- ⵙⴰⵍⵉⵀⴰ ⴰⵡⴰⴽ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

 

- ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵀⴻⵍⵉⵙⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ.

 

- ⵏⴰⵙⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵎⵔⴰⵏⴻ ⴷⴻⴱ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ.

 

- ⴰⴱⴷⴻⵍⵔⴰⵀⵎⵉ ⴱⴻⵏⵀⴰⵎⵉⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ Uⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ, ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ :

 

- ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ ⴰⴱⴷⵉ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ.

 

- ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏⴻ ⵙⴻⴱⴰⵀⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ.

 

- ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵔ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

 

- ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⴰⴱ ⴱⵓⵏⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ.

 

- ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⵉⵛⵀⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ.

 

- ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ », ⵉ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵔ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:37     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu