ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:39   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴳⵓⵛⵛⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴷⴻⵀⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ .

«ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵔ ǧ ⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⵉⵔⴻⵡ-ⵏⵡⴻⵏ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵀⴰⴳⴳⴰⵕⵜ. ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵏⵃⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⵔⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵏⴽⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵏⴻⵖ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴻⵔⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵔⴻⴼⵜ. ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⴻⵎⵎⵉⵔⴻⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵡⴻⵀⵀⴰ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⴻ ǧǧ ⴻ ǧ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⴻⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ, ⵍⴰⵉⴷ ⵔⴻⴱⵉⴳⴰ.

 

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵏ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ-ⴷ ⵜⴻⵎⵎⵉⵔⴻⵡ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ, ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ-ⵏⵡⴻⵏ ⵢⴻⵙɛⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⴻⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵏⴻⵇⵛⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵖ. ⵚⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵖ ⵢⵉⴷ-ⵡⴻⵏ, ⴰ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵏⵡⴻⵏ ɛⵣⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵀⵓⵍ ⴰⵢ ⴰⵡⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵣⵓⵅⵅⵓ ⵢⴻⵙ-ⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ».

 

«ⵜⵏⴻⵇⵛⴻⵎ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵉⵖⵔⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ. ⵜⵔⴻⴱⵃⴻⵎ-ⴷ, ⵙ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ, ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ. ⴷ ⴽⴻⵏⵡⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵎⴻⵙⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴳⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴹⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ, ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵡⵓⴽⵜⵓⵢⴻⵏ ⵉⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

 

 

«ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ-ⵏⵡⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴳⴰⵔ-ⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵇⵍ-ⵉⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⵔⴻⵎ-ⴷ, ⵢⵉⴷ-ⵏⴻⵖ, ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵣⵣⵓⵅ ⵉⵎⵉ ⴽⴻⵏⵡⵉ ⵙⴻⴳ ⵣⵉⴽ ⵜⴻⵍⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⵉⵎⴰ ⵣⵣⵓⵅ ⵉⵎⵉ ⴽⴻⵏⵡⵉ ⵙⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰⵎ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⵉⵎⴰ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵎ ⴷ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ. ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⵏⴻⵇⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙɛⵓⵎ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 19 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:52
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:39     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu