ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ: ⴰⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:17   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ: ⴰⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ ⵙ ⵓⵏⴻɛⵔⵓⴹ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⴻⵔⴽ.

ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⴷ ⴰⵏⵙⴰⵢ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵖⴰⵔ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴻⵙ ⴰⵖⴱⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⴱ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ,ⴽ ⴰⵎⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⴰⵃⵎⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵏⴻⵙⴱⵓⵖⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ » ⵉⵛⴻⵔⴽⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵟⴻⵎⴱⵓⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴻⵎⴱⵓⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵟⴻⵔⴽⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵙɛⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

 

ⴰⵣⵡⴻⵍ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⴷ « ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⴻⵔⴽ ».

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:07
ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ: ⴰⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:17     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu