ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵇⴻⵍɛ-ⴷ ⵙⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 19:32   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵇⴻⵍɛ-ⴷ ⵙⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ

ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵔⴽ) - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⵇⴻⵍⵍⴰɛ-ⴷ ⵙⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴰⵔ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵣⵓⵍⴻⵏ ⵙⴻⵏⴷ ⵔⵡⴰⵃ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ, ⵙⵖⵓⵔ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⴼⵓⴰⵜ ⵓⴽⵜⴰⵢ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ, ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ, ⵎⴱⴰɛⴷ ⵙ ⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵀⵓⵏⵓⵔⵉⵙ ⵀⵓⵏⵓⵔⵉⵙ ⵛⴰⵓⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:18
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵇⴻⵍɛ-ⴷ ⵙⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 19:32     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu