ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⵀⵓⵏⵓⵔⵉⵙ ⵛⴰⵓⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:09   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⵀⵓⵏⵓⵔⵉⵙ ⵛⴰⵓⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ

ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵔⴽ) - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵀⵓⵏⵓⵔⵉⵙ ⵛⴰⵓⵙⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵟⵓⵔⴽⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷ ⴷ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵟⵓⵔⴽⵉⵜ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ. 

 

ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵀ O ⵏ O ⵔⵉⵙ ⵛⴰⵓⵙⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵣⴷⴰⵜ ⵉⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⴼⵓⴰⵜ ⵓⴽⵜⴰⵢ. 

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 19:36
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵕ ⵀⵓⵏⵓⵔⵉⵙ ⵛⴰⵓⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:09     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu