ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ ⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:30   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ ⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ

ⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵔⴽ): ⵖⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ, ⴷⴻⴳ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴷ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷ- ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⵎⴰⵙ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷ⵰ⵏⴳ.

ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴷ.

ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙ-ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ. 

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:10
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ ⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu