ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ 

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:36   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ 

ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⴱ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ, ⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ, ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ- ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴰⵀⴻⵍ.

ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⴷ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⴷ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⵜⵟⵓⵔⴽ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵟⵓⵔⴽ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵟⵓⵔⴽ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵙⴻⵏ-ⵉⵍⴰⵇⴻⵏ".

ⵢⴻⵙⵙⴰⵃⵕⴻⵙ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⴷⵉ L ⵉⴱⵢⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⴳⴻⵍ "ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⴷⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵉ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ) ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵓⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ) ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ ⵓⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ) -ⴰⴳⵉ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2022 10:41
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:36     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu