ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ: ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ 

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:13   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ: ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⵔⴻⴷ ⵙ ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵓⵙⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵙⴻⴼⵀⵉⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻ ǧ ⴰⵎɛⴰⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻ ǧ ⴰⵎɛⴰⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴷ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴳⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵏⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴳⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵢⴻⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ.

ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴳⴻⵔ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵀⴻⴳⴳⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⵎⴰⵙ ⵔⴻⵛⴻⴱ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴱⴻⵔⵊ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴰⵎ ⵉⴷ ⵉⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵎⵖⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵉ ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⵏⴷ ⵎⵖⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ ⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵎⴱⴰɛⴷ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴻⵎɛⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴳⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵙⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵓⵏⴻⵊⵎⵓɛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⵢⴰⴳⵉ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:45
ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵟⵟⵓⵔⴽ: ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:13     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu