ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ 

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ 

ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵄⵏⴽⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵙⴻⴳ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, ⵎⴰⵙ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ.

 

ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴳⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵍⴰɛⵡⴰⵢⴻⴷ ⵍⴰɛⵡⴰⵢⴻⴷ ⵜⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⵉⵏ.

 

ⴰⵙⴻⵔⴱⴻⴽ ⵏ 21 ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵡⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⵓⴳⴳⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ à ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴻⵔⵊ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵙⵉⵏ ⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵉ ⵢⵉⵙⵉⵖⵔⵉⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

 

ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴼⴰⵇⴷⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴻⵊⵍⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵜɛⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵟⵓⵔⴽⵉ ⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⴻⵖ.

 

ⵎⴰⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔⴻⵏ ⵉⵣⵓⵍ ⵖⴻⴼ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵉⵟⵓⵔⴽⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⵣⵓⵍ ⵖⴻⴼ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 19:46
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:36     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu