ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:19   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ

ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ - ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵖⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵟⴻⵔⴽ ⵓⵏⴻɛⵕⵓⴹ ⵓⵏⴻɛⵕⵓⴹ ⵏ ⴳⵎⴰ-ⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵟⴻⵔⴽ, ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ ⴽⴻⵎⴰⵍ ⴰⵜⴰⵜⵓⵔⴽ, ⴷⴻⴳ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ.

 

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴰⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵟⴻⵔⴽⵉ, ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷ o ⴳⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵉⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ-ⴰ, ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

 

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵢⴻⵏ-ⴰ, ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵟⵔⴻⵔⴽ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:39
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴻⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:19     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu