ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:29   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ

ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵄⵏⴽⴰⵔⴰ (ⵟⵟⵓⵔⴽ) ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵟⵓⵔⴽⵉⵜ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵍⴰ ⵍⴰ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰⴳⵉ ⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵟⵓⵔⴽⵉ, m ⴰⵙ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⴱ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ.

ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ; ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵎⵓⵣⴳⴻⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵛⴰⵖⴱⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉɛⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ-ⴰⴳⵉ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ ⵓ ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⵢⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵟⵟⵓⵔⴽ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 12:49
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵟⵟⵓⵔⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:29     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu