ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ  ⵄⵏⴽⴰⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:27   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ  ⵄⵏⴽⴰⵔⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵟⴻⵔⴽⵉⵜ ⵔⴻⵛⴻⵒ ⵜⴰⵢⵢⵉⵒ ⴻⵔⴷⵓⴳⴰⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵄⵏⴽⴰⵔⴰ, ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵟⵓⵔⴽⵉⵜ, ⴼⵓⴰⵜ ⵓⴽⵜⴰⵢ.

 

"ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵟⵓⵔⴽⵉⵜ, ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵟⵓⵔⴽ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴻ ǧ ⵉ ⵉ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉⴷ ⵉⴷ ⵉⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.  

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 16 ⵎⴰⵢⵓ 2022 09:29
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ  ⵄⵏⴽⴰⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:27     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu