Print this page

ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵀⴻⴷⵉⵎ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ : ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵎ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰɛⴻⵣⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 13 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:54   Ɣran-t : 3 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵀⴻⴷⵉⵎ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ : ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵎ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰɛⴻⵣⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ

ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵓⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴼⵉⴷⵀ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴻⵥⵔⴻⴳ (ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ), ⵉⵣⴻⵏⵏ ⵏ ⵓɛⴻⵣⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏⴻ, ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵎⵙⴰⵍⵜⵓ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴽⵀⴻⴷⵉⵎ, ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵡⴻⵜ-ⵉⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ.

 

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵍⴰⵀoⵓⵎ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴻⵥⵔⴻⴳ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵉɛⴻⵣⵣⴰ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⴻⴳ ⴰⵖⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

 

ⴷⴰⵖ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵍⴰⵀoⵓⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ.

 

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵜ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⴰⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⵣⵉ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⵓⵇⵔⵉⵃⵜ.

 

ⴰⵎⵙⴰⵍⵜⵓ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴽⵀⴻⴷⵉⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵣⴻⵎⵎⵓⵔⴰ (ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⵉ ⵜ-ⵉⵡⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ.

 

ⴰⵏⴻⵀⵀⴰⵕ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵣⵔⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵀⴻⴷⵉⵎ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ : ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵎ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰɛⴻⵣⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 13 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:54     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu