Print this page

ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 12 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:04   Ɣran-t : 2 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ– ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⴷ «ⵉⴼⵔⴰⵔⴰⵔⴻⵏ» ⴰⵔⴰ ⵉⵏⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ.

 

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴰⵜ ⵓⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ ⴷ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵓⵉ ⴷⴷⴻⵎⵎⴰ.

 

ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ.

 

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ "ⴻⵙⴽⵔⴻⵎⵏⴻⵡⵙ", ⵜⴰ ï ⴱ ⴷⵉⵀⴽⴻⵍ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ.

 

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵣⴻⵔⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵖⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵖⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 13 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:56
ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 12 ⵎⴰⵢⵓ 2022 17:04     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu