ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ : ⵔⵙⴻⵏ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ  ⵡⴰⵀⵉⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 12 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:26   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ : ⵔⵙⴻⵏ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ  ⵡⴰⵀⵉⵍ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰ ï ⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱɛⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ u ⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵔⵣⴰⵏ ⵉ ⵉ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵡⴰⴽⴰⵍ; ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰ-ⵜⵜ ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ:

 

«ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰ ï ⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ,, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ-ⴰ (ⵍⴰⵔⴻⴱɛⴰ) 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵢⴰⵍⵎⴰⵍⴰⵙⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⵏ

 

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ:

 

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵙⵙⵉⵙⵙⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉ ⴷ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ 25 ⴰⵔ 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ 2021 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ :

 

ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵙⵙⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴹ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

 

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ:

 

ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍⴰⵔ 1000 ⵎⵡ », ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⴰ, 23 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ 2021.v

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 12 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:21
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ : ⵔⵙⴻⵏ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ  ⵡⴰⵀⵉⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 12 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:26     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu