ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 23 Fuṛaṛ 2022 12:25   Ɣran-t : 16 n tikkal
ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ

ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ – ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ ⵜⴻⴳⵍⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ. ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⵢⴻⵥⵥⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵖⵡⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴱⴳⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴳⴻⵍⴷⴰⵏ ⴰⴳⴻⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ, ⵛⵛⵉⵅ ⵏⴰⵡⴰⴼ ⴰⵍ-ⴰⵀⵎⴰⴷ ⴰⵍ-ⵊⴰⴱⴻⵔ ⴰⵍ-ⵙⴰⴱⴰⵀ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ ⵙⴻⴳ 22 ⴰⵔ 23 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2022.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⴻⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⴰⵀⴻⵏⵏⵉ-ⵙ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴳⴻⵍⴷⴰⵏ ⴰⴳⴻⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ, ⵛⵛⵉⵅ ⵏⴰⵡⴰⴼ ⴰⵍ-ⴰⵀⵎⴰⴷ ⴰⵍ-ⵊⴰⴱⴻⵔ ⴰⵍ-ⵙⴰⴱⴰⵀ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ, ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵉⵙ ⴰⴽⵓⵡⵉⵜⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴰ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴽⵓⵡⴰⵢⵜⵉⵢⵉⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 24 Fuṛaṛ 2022 08:55
ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 23 Fuṛaṛ 2022 12:25     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 16 n tikkal   Bḍu