Print this page

ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:10   Ɣran-t : 9 n tikkal
  • Bḍu
ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴰⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵖⴻⴼ « ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ » ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ « ⵢⵉⵏⴻⴱⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ » ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 25 ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴳⵀⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵜⵉⴽⴻⵔⴽⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵏⵏⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵛⴻⵡⵡⵍⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ « ⵉⵣⴻⵔⵔⴽⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵖⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵃⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵙⵖⵓⵔⴰ ⵙ ⵏⵏⴻⵢⵢⴰ ⵢⴻⵚⴼⴰⵏ ».

« ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⴻⴱⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴳⵀⴰⵍⵉ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵔⴳⴰ-ⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ ⴷ ⴵⴰⵏⴻⵜ.

ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴷⴻⴳ 27 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 1997 ⵙ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⴰⵙⵔⴰⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ. ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉ ⵓⴱⵍⴻⵖ-ⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⴻⵖⵜ).

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 30 Yennayer 2022 14:05
ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu