ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴳⵓⵣⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:38   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴳⵓⵣⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖ ⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ, ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ54 ⴷ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔ ⴻⵍ ⴰⴰⵏ (ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ), ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ».

ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ « ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵏⵏⴻⴱⴳⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵡⵜⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵉ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵍⵉⵍⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ « ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⴻⴱⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ».

« ⴰⵖⴰⵏ-ⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⵍⵜⴰⵖ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵔⴻⵡ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⴽⵙⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵢⴻⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:11
ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴳⵓⵣⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:38     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu