ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ: ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 7,8% ⴷⴻⴳ 2021

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:35   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ: ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 7,8% ⴷⴻⴳ 2021

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⵙ 7,8% ⴷⴻⴳ 2021.

ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵍⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⵉⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 2021 », ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴼⵓⴽ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⵙ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵏ 11,48 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ 10,58 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵓⵇⴱⴻⵍ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 7,8% ».

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴽⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 2,74 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 2020, 2,5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 9,6% ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 2020.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ, ⵜⵉⵏⴻⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵏⴳⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 2021 ⵙ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⵏ 0,7 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2020. ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⴰⵔⵣⴻⵡ.

ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴳⴳⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⵉⵏ.

ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ: ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 7,8% ⴷⴻⴳ 2021
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:35     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu