ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 13:11   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 20-312 ⵏ 15 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ. ⵉⵙⴻⵏⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴳⴰⵏ-ⴷ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ​​ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ-ⴰ:

- ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⴼⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 8, ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 61 ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 59 ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ.

- ⴰⵙⵉⵙⵍⴻⴳ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ 133 ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ 6,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵣⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ 142 ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ 233, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵣⵎⵉ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-289 ⵏ 14 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2015 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵜⴰⵍⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵍⴰⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵡⴰⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ​​ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:34
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 13:11     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu