ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 11:19   Ɣran-t : 13 n tikkal
ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⵎⵍⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ « ⵙ ⵢⵉⵣⵉⵖⴻⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍ ⴼⴰⵜⵜⴰⵀ ⴰⵍ-ⵙⵉⵙⵙⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵃⵓⵣⴰⵏ-ⴷ « ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⴰⵖⵍⴰⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ « ⵓⵙⴻⵎⵢⴰⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ « ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷ ⵓⵙⵉⵀⵔⴻⵡ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍ-ⵙⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⵎⵍⵉⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ « ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵉⵖⴻⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⴻⵔⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ-ⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉⵣⵉⵖⴻⵔ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵣⵉⵜⵍⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ». ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ « ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵏⴻⵣⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⴼⵔⵉⵇⵉ », ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵏ « ⵜⵙⴻⴽⵜⴰ ⵜⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴰⵚⴻⵔ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 27 Yennayer 2022 14:42
ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 11:19     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 13 n tikkal   Bḍu