Print this page

ⴰⵙⴻⵎⵎⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ ⵙⴻⴳ 1 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 25 Yennayer 2022 12:20   Ɣran-t : 12 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⴻⵎⵎⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ ⵙⴻⴳ 1 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ « ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ».

ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 01 ⵏ 20 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2022 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵜⴻⵙⴱⵓⴷⴰ-ⴷ ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵀⵀⴰⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵉⵣⵉⵖⴻⵔ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵓⴳⵍⵓⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ » ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.

ⴰⵙⴻⵎⵎⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ ⵙⴻⴳ 1 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 25 Yennayer 2022 12:20     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu