Print this page

ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 25 Yennayer 2022 12:08   Ɣran-t : 14 n tikkal
  • Bḍu
ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⴰⵍ-ⵇⵓⴱⴱⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⴻⵔ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍ ⴼⴰⵜⵜⴰⵀ ⴰⵍ-ⵙⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵚⴻⵔ.

ⴰⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⴰⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴱⴰⴽⵉ ⴱⴻⵏⵣⵉⴰⵏⴻ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ, ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵡⴰⴼⴰⴰ ⵛⵀⴰⴰⵍⴰⵍ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵛⴻⵔⴽⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 25 Yennayer 2022 13:44
ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 25 Yennayer 2022 12:08     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 14 n tikkal   Bḍu