ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵡⴰⵢⴻⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 10:43   Ɣran-t : 12 n tikkal
ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵡⴰⵢⴻⴹ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ-ⵢⴻⵙⵙⵖⵔⴻⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵖⴻⴼ ⵓⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵉ « ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵡⴰⵢⴻⴹ », ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵇⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵢⴻⵙⵙⵖⵔⴻⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵖⴻⴼ ⵓⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵉ « ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵡⴰⵢⴻⴹ », ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵇⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 25 Yennayer 2022 13:49
ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵣⵎⴻⵣ ⵡⴰⵢⴻⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 10:43     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu