41 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ… ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 13:06   Ɣran-t : 11 n tikkal
41 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ… ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⵢⵉⵡⴻⵏ (41) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ 52-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉⵕⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 444 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵎⴻⵍⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⴷⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴼⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1979, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 9 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⵉⵕⴰⵏⵉⵜ, ⵓⴷⴼⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵟⵟⴼⴻⵏ 52 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵣⴻⵍⵜ. ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ 444 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ ⵓⴷⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ.

ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵣⴻⵍⵜ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵣ ⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵉⵕⴰⵏⵉ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔ ⵜⵜⴰⵕ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⴳⴷⴻⵍ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴽ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵕⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵉⵏ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵓⵔⴻⵎ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⴰⵙⵜ-ⵜⴻⵞⵞⵉ ⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵕⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵜⴻⴳ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵙ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵢⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵕⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴻⴷⴷⵉⴽ ⴱⴻⵏⵢⴰⵀⵉⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵎⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 1981, ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵕⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ-ⵏⵏⵉ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⴽⴰⵏ.

41 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴻⵕⵀⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ… ⴰⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 13:06     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu