ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 11:40   Ɣran-t : 12 n tikkal
ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ « ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⵎⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⵉⵡⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ.

« ⵏⴻⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵖⴻⴼ ‘ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ’ ⵉⵎⵉ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ.

« ⴰⵣⴻⵎⵣ-ⴰ, ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵏⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵡⵏⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, « ⴰⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵏⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵎⵉⵙⴻⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ».

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 14:37
ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 11:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 12 n tikkal   Bḍu