ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵜ : ⵜⵣⵓⵍ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⵍⵍⴻⵍ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⵉⴱⴱⵧⵓⵏⴻ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 22 Yennayer 2022 17:10   Ɣran-t : 16 n tikkal
ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵜ : ⵜⵣⵓⵍ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⵍⵍⴻⵍ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⵉⴱⴱⵧⵓⵏⴻ

ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ-ⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵛⴻⴷⴻⴰⵧ) ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵙⵓⴽⴽⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵟⵔⴰⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵎⴻⵖⵔⴻⵏ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵉ ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ (ⵛⵒⵙ) « ⵉⵣⵓⵍ ⵜⵉⴷⴳⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵛⴻⴷⴻⴰⵧ) ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵎⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵣⵉ ».

ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵛⴻⴷⴻⴰⵧ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⵉⵔⵡⴻⵏ « ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵜⵉⵏⴻⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉⵄⴻⵍⵍⵇⴻⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⵎⴳⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⵓⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍⴻⵏ, ⵓⵔ ⵏⵜⴻⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (16) ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ (ⵛⵒⵙ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵛⴻⴷⴻⴰⵧ) ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⵎⵓⴹⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵜⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵣⵔⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵛⴻⴷⴻⴰⵧ).

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 13:06
ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵜ : ⵜⵣⵓⵍ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⵍⵍⴻⵍ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⵉⴱⴱⵧⵓⵏⴻ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 22 Yennayer 2022 17:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 16 n tikkal   Bḍu