ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ : ⴰⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:26   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ : ⴰⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ « ⵓⵎⵉⵔⴻⵡ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ » ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ.

ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ « ⵜⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴻⵍ ⵉ ⵢⵉⵛⵖⴰⴱⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉ « ⵓⵎⵉⵔⴻⵡ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴽⴽⴻⵙ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵉⵙⴻⵔⵙ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷ ⴰⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ », ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵙⴱⴻⴳⵏⴻⵏ-ⴷ « ⴱⴻⵇⵇⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵙ ⵍⴻⴱⵖⵉ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⵎⵉⴷⴳⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ».

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:19
ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ : ⴰⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:26     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu