ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:24   Ɣran-t : 16 n tikkal
ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴰⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

« ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ, ⵙ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⵡⴻⵏ-ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵏⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⴳⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵜ ⴰⵢ ⵢⵓⵣⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

« ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵖ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵎ ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵔⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴻⴱⵍⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵔⴻⴽ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 21 Yennayer 2022 13:24     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 16 n tikkal   Bḍu