ⵛⵧⵠⵉⴷ-19: ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 19 Yennayer 2022 20:37   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵛⵧⵠⵉⴷ-19: ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜ- ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴻⴷⴽⵎⴰⵊⵉⴷ ⵜⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵜⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19), ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵜⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19), ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴻⴳ ⵊⵎⵉⵖ ⵏ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⵓⴷ ⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵢⵓⵙⴻ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ: «ⵢⴻⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴻⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵜⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19), ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵖⴻⵏ ⴱⵓⵜⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19), ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵙⴻⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰ ï ⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵏⴰⵡ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴻⴹ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ.

ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⵖ ⴰⵡⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⴰ: ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴻⴳ ⵊⵎⵉⵖ ⵏ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 17 ⵎⴰⵢⵓ 2022 11:35
ⵛⵧⵠⵉⴷ-19: ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 19 Yennayer 2022 20:37     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu