ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 : ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵜⵔⴻⵔ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 18 Yennayer 2022 15:23   Ɣran-t : 19 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 : ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵜⵔⴻⵔ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵢⴻⴼⴽⴰ (ⵢⵓⵛⴰ) ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴻⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ), ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔ, ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵎⵔⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⴷⵡⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ (ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴻ) ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ.

ⵢⴻⵙⵙⵖⵔⴻⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵛⵀⴰⵔⴻⴼ ⴷⵉⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵉⵜⵉⵍⵜⵥⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵜⴰⵖⵡⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴻⴷⵍⵎⴰⴳⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⵏ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵏⵉⵖ ⵢⵓⵛⴰ-ⴷⵉⵙ « ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵊⵎⵉⵄ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ».

ⴰⵏⴻⵎⴻⴽⵜⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⵙ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ (0-1) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵎⵔⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⴷⵡⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ (ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴻ) ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 18 Yennayer 2022 15:44
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 : ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵜⵔⴻⵔ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 18 Yennayer 2022 15:23     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu