ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 17:08   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵓⵔⵓⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ, ⵊⴻⴰⵏ-ⵢⵠⴻⵙ ⵍⴻ ⴷⵔⵉⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 10 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 11:12
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 17:08     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu