ⴰⵍⵖⵓ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 15:47   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵍⵖⵓ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ, ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴰⵔ 7 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷⴳⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ. ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ :

« ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵖⵡⴰⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ. ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴱⴳⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴰⵔ 7 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ 2021, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.

ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴳⵎⴰ-ⵙ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⴼⵔⴻⵃ ⵙ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵢⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴵⵀⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ, ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵏⴰⵙ ⵉ ⵉⵖⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴼⵔⴻⵃ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1963, ⵙⴷⴰⵜ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵄⴰⵡⴻⵏ-ⵉⵜⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ, ⵢⴻⴼⵔⴻⵃ ⵉⵎⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵡⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. (...)

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 09 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:25
ⴰⵍⵖⵓ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 15:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu