Print this page

ⵢⴻⴽⴼⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:45   Ɣran-t : 5 n tikkal
  • Bḍu
ⵢⴻⴽⴼⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⵢⴻⴽⴼⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴳⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ « ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ » ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2022 ».

ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ « ⵜⵉⵎⴳⴻⵏⵙⵉⵜ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⵓⵍⴻⵏ » ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ». ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷⴳⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ».

« ⴹⴻⵔⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵏⵏⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵍⴻⵏ ⵖⵓⵔ-ⵏⴻⵖ ⵏⴻⴽⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵏ… », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 08 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 17:10
ⵢⴻⴽⴼⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:45     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu