ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ: ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵓⵛⵛⵉⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 13:46   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ: ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵓⵛⵛⵉⴹ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵜⵜⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⵉⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴰⵜⴻⵏ ⵓⵛⵛⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵜⵜⴰⵥ ⵙ ⵓⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⴻⵖⵢⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵔⵡⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵏⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵖⵜⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵉⴽⴰⵍⴰⵜⴻⵏ ⵓⵛⵛⵉⴹⴻⵏ ».

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵙⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⵔⵉⵙ, ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏ ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⴷ-ⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏ ⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ, ⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳⴻ ⴷ-ⴷⴷⴰⵏ « ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⵓⵍⵍⴻⵙ… ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵛⴰⵖⵍⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵕⵓⵃⴻⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ » ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

« ⵏⴻⵎⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵔⵔ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ (…), ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵏⴻⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵣⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⴼⴼⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵕⴻⵀⵏⴻⵏ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⴳⴰⴱⴻⵕ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ-ⵉⵜⴻⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵙ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ.

ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ: ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵓⵛⵛⵉⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 13:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu