Print this page

ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:47   Ɣran-t : 1 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ, ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵡⵉⵜ, ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ-ⵉⵜ, ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ, ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵀⵓⵡⵡⴰⵔⵉ-ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

ⵢⴻⵃⴷⴻⵕ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⵎⴰⵙ-ⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵀⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵓⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⴰⴷⵊ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵙⴼⴻⵍⴷⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⵖⵔⴰⵜ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵟ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ, ⵔⴻⵎⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 07 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:41
ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu