ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ : ⴰⴽⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⴼⵍⵏ ⵢⵓⵙⵙⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵙ 5978 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 124 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 18:05   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ : ⴰⴽⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⴼⵍⵏ ⵢⵓⵙⵙⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵙ 5978 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 124 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴳⴰⵉⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ », ⵙ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ».

« ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⵍⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵃⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴰⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ-ⵉⵙ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⴼⴽⴰ « ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ » ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⵢⴰ.

ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ « ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵍⴱⵓⵇ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⴻⴷⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ, ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ, ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴳ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴰⵉⴷ.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ, ⵜⵛⴰⵔ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵉⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵓⵣⵣⵉⵍⵜ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴱⵓⵔ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⵔⴰⴵⵓ ⵉⵎⴻⵍⵜⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴰⵢ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵍⴻⴼ, ⵜⵠⵉⴷⵉⵢⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴱⵓⵔⴻⵏ ⵉⴳⵜⴻⵍⵖⴰ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 16:49
ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ : ⴰⴽⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⴼⵍⵏ ⵢⵓⵙⵙⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵙ 5978 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ 124 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 18:05     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu