ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ-ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:18   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ-ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴱⴻⵏƔⴰⵣⵉ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵓⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵔⵔⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ « ⴰⵏⵉⵛⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ».

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴰⵖ ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴻⴷⵙⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴻⴽ, ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⴷⴰⵄ ⵉ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎⴰ ⵣⵉⴽ, ⴰⵎⴰ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ».

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴷⴰⵖ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⵖ « ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵓⵔⵥⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ-ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ ⵡⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵅⴰⴱⵉⵜ ⵉⵅⴻⴷⵄⴻⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴽⴽ ⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ « ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ-ⴰ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵇⴰⴱⴻⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵅⴻⴷⵄⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ».

ⴰⵏⵀⵉⵍ ⵏ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ « ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵔⴻⴳⵡⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵎⴻⵍ » ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵡⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ-ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:18     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu