ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏⵜ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ »

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:16   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏⵜ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ »

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ.

« ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵇⵇⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴷⴻⵜⵜⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⵏⴼⴰⵍ ⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 143 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴳⴻⵔⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ (ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵏⴰⵉ.

ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏⵜ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⴰⵏⵜ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 15:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu