ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ « ⴰⴱⴻⴽⴽⴰⴹ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ »

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 29 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 11:21   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ « ⴰⴱⴻⴽⴽⴰⴹ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ »

ⵖⴻⵣⵣⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⵎⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ « ⴰⴱⴻⴽⴽⴰⴹ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵜ » ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵣⴻⵎ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ».

« ⴰⵣⵎⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴻⴷⵙⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴻⵍ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⵡⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⵏⴰⵄⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⴳⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵄⴻⵏ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉⵜⵜⴻⴳ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ.

« ⴰⴷⴻⴳ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⴷ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ-ⴰ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ.

ⵜⵉⵔⵣⵉ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴱⴻⵏⵏⵢ ⴳⴰⵏⵜⵣ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ, ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ « ⴰⴱⴻⴽⴽⴰⴹ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ », ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴳⴰⵏⵜⵣ « ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⴱⴻⵔⵔⴻⵡ ⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴰⵇⴱⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵇⵉⵜⵜ ⵖⴻⴼ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵏⴰ ⵜⵉⵀⵔⴰⵙ ». ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ « ⴷ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⴷⴻⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵃⴰⵎⴰⵙ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ « ⴰⴱⴻⴽⴽⴰⴹ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 29 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 11:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu