Print this page

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏⴻ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 10:37   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏⴻ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ "ⵢⴻⵜⵜⵓⵎⴻⵢⵣⴻⵏ" ⵉ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ.

"ⵙ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵡⴻⵏ-ⴷ ⴰⵣⵏⴻⵖ ⵉ ⴽⵓⵏⵏⴻⵎⵜⵉ ⴷ ⴽⵓⵏⵡⵉ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⴻⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ-ⵉⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵓⵎⴻⵢⵣⴻⵏⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⵏⵡⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ-ⴰⴳⵉ, ⵜⴰⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵛⴱⵉⵃ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵀⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵇⵙⵙⵙⵍ), ⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵜⵜⴻⵔ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 22 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 13:24
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏⴻ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 10:37     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu