Print this page

ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 08:47   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⴰⴽⴽ-ⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

 "ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴻⴹⴼⴰⵕ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⵧⵏⵙⵉⴻⵓⵔ ⴰïⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵉⴳⴻⵣⵎ-ⵉⵜⵜ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵢ ⵙ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19)", ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵍⵖⵓ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ-ⴰⴳⵉ ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ " ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⴻⴹ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ".

 

ⴰⵍⵖⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵀⴻⵎ-ⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ-ⴰⴳⵉ "ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 27 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 16:21
ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 08:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu