ⵟⵉⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961: ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 13:55   Ɣran-t : 21 n tikkal
ⵟⵉⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961: ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ

 

ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴳ ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵟⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961, ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴷⴳ ⵜⵊⵔⵉⵎⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵍⵙⴰ.

ⵢⴷⵔⵡ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵉⵎⵏ ⴱⵏⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵛⵀⵉⴽⵀⵉ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴽⴼⴰⴹⵓ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴳⵀⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴱⵓⵓⴷⵊⴷⵔⴰ.

ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵉⴽⵀⵉ ⵖⴼ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ-ⴰ ⵔⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ « ⵢⵉⴳⵉ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵊⵔⵎ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵖⴰⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷ ⴳⴰⵓⵍⵍ, ⴷⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ⵏ 16 ⵛⵜⵎⴱⵕ 1959, ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⴷ ⵥⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵥⴰⵢⵔ-ⵏⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵀⵔⵙⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴰⴷⴼ-ⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵜⵜⵎ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵜⵇⴰⴷⵔ.  

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⵍⵉ ⵀⴰⵔⵓⵓⵏ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵙⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⵙⵄⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵛⵓ ⴰⵔⴰ ⵎⵎⵙⵜⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴱⵥⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵍⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵜⵜⵡⴰⵎⵃⵇⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⵄⵜⵜⴱⵏ ».

ⴹⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴳⵀⵔⵉⴱ « ⵙ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵉⵊⵀⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴼⴰ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵟⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⵔⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴽⵏⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ-ⵏⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ».

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵙ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴱⵓⵓⴷⵊⴷⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵔⴰⵎⴰⵖ ⴷ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵟⵓⴱⵕ, ⵙ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 13.000 ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⴱⵉⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵎⴰⵓⵔⵉⵛ ⵒⴰⵒⵓⵏ, ⴷ 'ⴰⴹⵍⵍⴻⵍ’, ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵙⵓⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵜⴽⴽⵏⵜ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⵏ ⴰⴽⴽ ».   

 

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 10:39
ⵟⵉⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961: ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 13:55     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 21 n tikkal   Bḍu